Omgaan met ongewenst gedrag

We hebben met z’n allen afspraken gemaakt over hoe we met elkaar willen omgaan. Deze positieve gedragsregels zijn onder andere te zien op het PBS bord en op de website van SV Velden. We leggen met zijn allen dus vooral de nadruk op wat we van elkaar verwachten, oftewel we leggen de nadruk op het stimuleren van gewenst gedrag.

Helaas komt het voor dat leden zich daar niet aan houden en ongewenst gedrag vertonen. In dat geval is het van belang dat we dit ongewenst gedrag signaleren, constateren en bespreekbaar maken. Het liefst in een zo vroeg mogelijk stadium, want dan is corrigeren gemakkelijker en zijn de emoties nog niet zo hoog opgelopen.

PBS geeft graag duidelijkheid over wat we precies verstaan onder ongewenst gedrag. Daarnaast geeft PBS eenduidigheid over eventuele maatregelen die daar tegenover staan. Op die manier ontstaat er duidelijkheid (wat zien we precies?) en eenduidigheid (hoe reageren we en wat zijn de eventuele consequenties). Dit voorkomt dat in dezelfde situaties verschillende maatregelen worden genomen (bijvoorbeeld: bij de ene trainer is dit acceptabel en bij de andere trainer niet)

Om erachter te komen hoe vaak ongewenst gedrag voorkomt, waar dit gebeurt en bij wie, zal het ongewenst gedrag op de een of andere manier geregistreerd/inzichtelijk gemaakt moeten worden. Dat levert namelijk waardenvolle inzichten op die aanleiding kunnen zijn voor een bepaalde gerichte (preventieve) aanpak of specifieke maatregelen.

De PBS werkgroep gaat de komende periode aan de slag met het uitwerken van de protocollen rondom ongewenst gedrag. Ook hier is het weer de bedoeling om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de school en vervolgens de vertaalslag te maken naar de sportieve omgeving. Hier zullen de verenigingen tijdig in meegenomen en over geïnformeerd worden.